Portfolio > Pile-ons

collage
22" x 30"
2018
Pylon
collage
22" x 30"
2018
painted paper collage
15" x 30"
2018
Pylon
collage
22" x 30"
2018
Pylon
collage
8" x 16"
2018
Lay-Outs/Paris
collage
22" x 30"
2018
lay-out/Oaxaca
painted paper collage
2017
Pylon
collage
14" x 22'
2018
collage
2018
collages
both 22" x 30"
2018